Lietuviška versija (LT)
English version (EN)
.LT DOMENO PROCEDŪRINIS REGLAMENTAS
Redakcija2.1
Redakcijos data2018-05-25
Panaikina redakciją2.0
Panaikintos redakcijos data2014-05-27
I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis Reglamentas apibrėžia procedūrų atlikimo principus, reikalavimus ir sąlygas .lt domene. Reglamento sudedamoji dalis yra priedas „Paslaugų teikėjai“. Reglamentas priimtas ir skelbiamas vykdant interneto savireguliacijos dokumentų nuostatą dėl tokio pobūdžio dokumento buvimo bei jo viešo prieinamumo. ICP-1: „The policies and procedures for the use of each TLD must be available for public inspection. Generally these are posted on web pages or made available for file transfer.“ Reglamentas nepateikia visų techninių detalių, susijusių su procedūrų atlikimu.
2. Procedūrų principų, reikalavimų ir sąlygų privalo laikytis .lt domene įkuriamų ir esamų antrojo lygio domenų turėtojai (užsakovai ar įgijėjai), paslaugų teikėjai, teikiantys su tais domenais susijusias paslaugas, bei akreditavimo siekiantys asmenys, kiek tai yra susiję su jiems taikomomis specialiomis procedūromis. Privalomumas grindžiamas tuo, jog šis Reglamentas priimtas įgyvendinant už interneto koordinavimą atsakingų savireguliacijos institucijų, savo sprendimu (nesant dėl to valstybės iniciatyvos) 1992-06-03 įkūrusių .lt domeną, deleguotas funkcijas. Antai, ICP-1 nustatyta: „Responsibility for adoption of procedures and policies for the assignment of Second Level Domain Names (SLDs), and lower level hierarchies of names, has been delegated to TLD managers, subject to the policy guidance contained in this document“. Kita vertus, bet kuris asmuo, įkurdamas domeną ar įgydamas teises į registruoto vardo domeną, esantį .lt domene, išreiškia besąlyginį sutikimą laikytis šio Reglamento. Kiekviename aukščiausio lygio domene (toliau – ALD) galioja daugiau ar mažiau išsami procedūrų atlikimo tvarka, kurios pagrindą sudaro interneto savireguliacijos dokumentų nuostatos. Pastarieji dokumentai (pvz., ICP, RFC ir kt.) nėra teisės aktai, bet tie iš jų, kurie nustato techninius standartus, bendruosius reikalavimus ar gerąją praktiką, taikomi siekiant interneto integralumo, sklandaus veikimo bei domenų pasiekiamumo. 2002-04-22 Reglamento (EB) Nr. 733/2002 „Dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo“ preambulės 9 punkte pažymėta interneto savireguliacijos svarba: „Paprastai interneto valdymas remiasi nesikišimo, savivaldos ir savireguliavimo principais“. Europos Komisija 2011 m. ataskaitoje šiuos principus įvardija kertiniais interneto atžvilgiu. Vadinasi, teisinio reguliavimo dalyku negalėtų būti interneto adresų erdvės struktūra, DNS principai, delegavimas, techniniai reikalavimai domenų vardams (pvz., dėl leidžiamų simbolių, domeno vardo ilgio ir pan.), interneto protokolai ir standartai, procedūriniai klausimai ir pan., kas formuojama savivaldos ir savireguliacijos būdu. Priešingu atveju kiltų reali grėsmė globalaus tinklo integralumui. Teisinio reguliavimo dalyku, nesikišant į savireguliacijos būdu sprendžiamus techninius ir procedūrinius klausimus, turėtų būti visuomeniniai santykiai, susiklostantys dėl domenų ir interneto naudojimo, pvz., domenų vardų teisinis statusas (žr. komentarą dėl žymens šio Reglamento 3.8 papunktyje), jų koegzistavimo su prekių ženklais ir juridinių asmenų pavadinimais normos, žymenų savininkų teisių apimtis, teisinė atsakomybė už turinį, informacijos sklaidos internete taisyklės ir t. t. Praktika rodo, kad ir domeno turėtojo interesus būtina apsaugoti nuo nesąžiningo užgrobimo. Dėl teisinio reguliavimo neišvengiamo derinimo su interneto savivalda ir savireguliacija, individualūs ginčai spręstini taikant materialinės teisės normas bei atsižvelgiant į technines įvykdymo sąlygas, kad būtų įmanoma atlikti apibrėžtas procedūras (pvz., „Suvaržymas“, „Perdavimas“, „Panaikinimas“). Atliekamos procedūros lemia įrašus Whois duomenų bazėje ir DNS serveriuose, taip pat įtakoja paskesnes procedūras. Dėl šios priežasties procedūriniai klausimai turi didelės praktinės reikšmės.
3. Šiame Reglamente, įskaitant priedą „Paslaugų teikėjai“, vartojamos sąvokos ir santrumpos reiškia:
3.1. Administratorius – Kauno technologijos universiteto (juridinio asmens kodas 111950581) Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centras, valdantis .lt domeną. Administratoriaus interneto svetainės adresas yra http://www.domreg.lt. Deleguoti ALD valdytojai pasaulinėje praktikoje vadinami įvairiai (angl. Registry, TLD manager ir pan.) Pvz., .lt ALD įkūrimo metu skelbtame RFC-1032: „The role of the domain administrator (DA) is that of coordinator, manager, and technician“. Lietuvių kalboje registras turi tik objekto reikšmę, tad asmens pavadinimas registru būtų akivaizdi vertimo klaida – su registru, kaip objektu, susiję subjektai vadinami registro steigėju, registro tvarkytoju ir t. t., priklausomai nuo funkcijų. Nuo 1994 m. .lt ALD valdytojas buvo vadinamas administratoriumi, todėl šiame Reglamente įprastu tapęs pavadinimas nekeičiamas. 1992-06-03 įkurtą .lt ALD valdo Kauno technologijos universiteto paskirtas ir techniškai aprūpintas padalinys. Po struktūrinės pertvarkos Informacinių technologijų plėtros institutas padalintas į kelis universiteto padalinius, vienas iš kurių – Informacinių technologijų departamento Interneto paslaugų centras – tęsia .lt ALD valdymą.
3.2. Administratoriaus paslaugos – domenų turėtojams teikiamos domeno vardo tikrinimo ir registravimo, įrašų apie domeną įtraukimo į Whois duomenų bazę ir palikimo joje tam tikram terminų skaičiui, įrašų apie domeną DNS serveriuose palaikymo nuo domeno registravimo iki domeno panaikinimo paslaugos. Administratoriaus paslaugų teikimo sąlygos atitinka šiame Reglamente nustatytus principus, reikalavimus ir sąlygas.
3.3. Akreditavimo sutartis – neterminuota sutartis tarp administratoriaus ir paslaugų teikėjo dėl pastarojo teisės atlikti leidžiamas procedūras .lt domene. Akreditavimo sutartis sudaroma rašytine forma atliekant akreditavimo procedūrą, kaip numatyta šio Reglamento priede „Paslaugų teikėjai“.
3.4. Blokuojamas žymuo – žodžiai ar žodžių junginiai, absoliučiai netinkami viešai vartoti domenų varduose. Blokuojamų žymenų sąrašą sudaro, keičia ir papildo administratorius. Šis sąrašas dėl žymenų pobūdžio neskelbiamas ir kitaip neplatinamas.
3.5. DAS – administratoriaus įdiegta domenų administravimo sistema, susieta su administratoriaus interneto svetaine ir skirta gauti paraiškas, atlikti procedūras, tvarkyti bei kaupti duomenis.
3.6. DNS serveriai – serveriai, nukreipiantys gaunamas užklausas dėl domenų ir tokiu būdu užtikrinantys jų pasiekiamumą domenų vardų sistemoje. Jei šiame Reglamente nenurodyta DNS serverių priklausomybė, ši sąvoka reiškia administratoriaus valdomus DNS serverius. angl. Domain Name System.
3.7. Domenas – bet kuris .lt domene įkuriamas ir esantis antrojo lygio domenas. Įkurtas domenas vadinamas registruoto vardo domenu po to, kai yra sėkmingai užbaigtos to domeno vardo tikrinimo ir registravimo procedūros. Antruoju lygiu laikomas tik vienas, einantis žemiau .lt ALD lygio. Palyginus interneto domeno vardo apibrėžimą Vyriausybės 2009-10-07 nutarimu Nr. 1272 patvirtintų Lietuvos vardo vartojimo interneto domenų varduose taisyklių 3 punkte („unikalus simbolinis pavadinimas, identifikuojantis interneto hierarchinės vardų erdvės sritį“) su adresų srities apibrėžimu Vyriausybės 2003-03-05 nutarimu Nr. 290 patvirtintos Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos 4 punkte („skaitmeniniu adresu apibrėžiama adresų erdvės dalis, kuriai gali būti suteiktas ir simbolinis pavadinimas“), išeitų, kad bet kuris domenas yra tam tikro lygio interneto adresų erdvės dalis/sritis. Šiame Reglamente vartojama domeno sąvoka reiškia, kad domenas yra hierarchiškai subordinuotas artimiausiame lygmenyje .lt ALD atžvilgiu, taigi iš esmės yra subdomenas. Pvz., RFC-1034: „A domain is a subdomain of another domain if it is contained within that domain.“ T. y. domeno vardas po tikrinimo yra registruotas.
3.8. Domeno vardas – domeną identifikuojantis žymuo. Domeno vardą sudaro ir už jį atsako užsakovas. DLKŽ aiškina pavadinimą, be kita ko, kaip vardą (528 p.), o vardą, be kita ko, kaip žmogaus asmens, bet kurio daikto ar reiškinio pavadinimą (911 p.). Tačiau nusistovėjusioje vartosenoje šie žodžiai nėra lygiareikšmiai. Pvz., žmogaus vardas (plg. žmogaus asmens pavadinimas – nevartojamas), gyvūno vardas (plg. gyvūno pavadinimas – turi kitą reikšmę), bet: juridinio asmens pavadinimas, kūrinio pavadinimas, prekės pavadinimas ir t. t., kas nesiderina su žodžiu vardas. Domenams identifikuoti pagal prasmę labiau tiktų pavadinimas, tačiau dėl domeno vardo vartosenos įsigalėjimo šiame Reglamente vartojamas būtent toks variantas. RFC-1034: „A domain is identified by a domain name, and consists of that part of the domain name space that is at or below the domain name which specifies the domain“. Skiriamųjų požymių domenui suteikia žymuo, atskirtas taškais nuo ALD ir hierarchiškai žemesnių lygių domenų. Pvz., 3-asis.2-asis.lt: „lt“ identifikuoja ALD, „2-asis“ – antrojo lygio domeną, „3-asis“ – trečiojo lygio domeną. Šiame Reglamente neįvardijamos domeno turėtojui priklausančios teisės į domeno vardą, nes tai yra teisinio reguliavimo dalykas. Taikydamas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos papildomo protokolo 1 str. įtvirtintą nuostatą „Kiekvienas fizinis ar juridinis asmuo turi teisę netrukdomas naudotis savo nuosavybe“, EŽTT pripažino registruotą domeno vardą nuosavybės objektu. Savininko teisių apimtis EŽTT jurisprudencijoje apibūdinama taip: „The exclusive right to use and dispose of registered Internet domain names“ (išsamiau 2011 m. leidinio „Internet: Case-Law of the European Court of Human Rights“ IV skyriaus B dalyje). Pažymėtina, kad domenas gali būti „bevardis“ (identifikuojamas vien IP adresu), bet domeno vardas be įkurto domeno tėra nerealizuotas sumanymas, neturintis tos ekonominės vertės, kuri lemia priskyrimą prie nuosavybės objektų. Lietuvos teismų praktikoje sąvokos „domeno vardas“ ir „domenas“ neretai sutapatinamos. Pvz., Vilniaus apygardos teismo 2009-07-09 sprendime civ. byloje Nr. 2-1641-585/2009: „Interneto domenų vardai yra nuosavybės objektai“ ir ten pat: „domeno savininkui negali būti suteikiama visiškai tokia pati teisinė apsauga, kuri suteikiama prekės ženklo savininkui“. Todėl šiame Reglamente domeno turėtojo teisės siejamos su registruoto vardo domenu. Kad ir kaip būtų, savininkas yra asmuo, turintis teises valdyti nuosavybės objektą, juo naudotis ir disponuoti. Šiuo požiūriu paslaugų teikėjai, teikiantys užsakovams procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas, nėra tinkami atsakovai bylose pagal ieškinius dėl domeno varde neteisėtai naudojamų žymenų (už tai atsako nuosavybės teisę turintis domeno turėtojas).
3.9. EPP – protokolas, skirtas užtikrinti saugią sąveiką tarp DAS ir programinės įrangos, kurią naudoja paslaugų teikėjai procedūrinėms ir su jomis susijusioms techninėms paslaugoms teikti. angl. Extensible Provisioning Protocol.
3.10. IDN – daugiakalbei terpei pritaikytas domeno vardas, sudaromas ir vartojamas pagal specialiąsias interneto savireguliacijos dokumentų nuostatas. angl. Internationalized Domain Names. Išsamiau: http://www.icann.org/en/resources/idn. Vien iš lotynų abėcėlės raidžių (derinant su skaitmenimis ir brūkšneliu arba be jų) sudarytas domeno vardas nėra IDN; pastarasis skirtas sudaryti domeno vardus ne lotynų rašmenimis (pvz., kirilica, kinų, arabų raštu ir t. t.) arba lotynų rašmenimis su diakritiniais ženklais (pvz., greta 26 lotynų abėcėlės raidžių naudojant lietuvių abėcėlės raides ą, č, ę, ė, į, š, ų, ū, ž).
3.11. Paraiška – DAS pateikta techniškai teisinga komanda dėl leidžiamos procedūros atlikimo. Paraiškos teikiamos, prisijungus prie DAS per EPP sąsają (naudojant atitinkamas EPP komandas) arba per WEB sąsają (administratoriaus interneto svetainėje užpildant teikiamą elektroninę formą).
3.12. Paslaugų sutartis – sutartis tarp užsakovo ir paslaugų teikėjo dėl procedūrinių ir su jomis susijusių techninių paslaugų teikimo įkuriant ir valdant domeną (-us).
3.13. Paslaugų teikėjas – administratoriaus akredituotas asmuo, teikiantis jį pasirinkusiems užsakovams procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas. Aptarnaujančiu paslaugų teikėju laikomas nurodytasis Whois duomenų bazėje įrašuose apie konkretų domeną. angl. Registrar. Tai yra sąlyginis apibūdinimas, nes paslaugų teikėjams neleidžiama atlikti domeno vardo tikrinimo ir registravimo, sustabdymo, suvaržymo, perdavimo bei perėmimo procedūrų, taip pat inicijuoti paslaugų teikėjo keitimą ir perleidimą. Jei atitinka šio Reglamento priede „Paslaugų teikėjai“ apibrėžtus reikalavimus ir sudarė rašytinę sutartį su administratoriumi. Akredituotų paslaugų teikėjų abėcėlinis sąrašas skelbiamas administratoriaus tiklalapyje adresu http://www.domreg.lt.
3.14. Procedūrinės paslaugos – leidžiamų procedūrų atlikimas teikiant paraiškas DAS. Leidžiamomis laikomos procedūros, kurias paslaugų teikėjas užsakovo nurodymu gali atlikti (domeno įkūrimo, pratęsimo, duomenų keitimo ir domeno panaikinimo procedūros) arba užbaigti (paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūros) pagal šį Reglamentą.
3.15. Rezervuotas žymuo – žodžiai, žodžių junginiai ar kitokie žymenys, kurių vartojimas domenų varduose apribotas norminiu teisės aktu arba administratoriaus sprendimu siekiant DNS vientisumo. Rezervuotų žymenų sąrašą sudaro, keičia ir papildo administratorius. Šis sąrašas skelbiamas viešai administratoriaus interneto svetainėje. Asmenų prašymu žymenys nerezervuojami.
3.16. Techninės paslaugos – su procedūrinėmis susijusios paslaugos: užsakovo, su kuriuo yra sudaryta paslaugų sutartis, paskyros DAS sukūrimas ir duomenų pateikimas, užsakymų dėl procedūrų atlikimo apdorojimas, informavimas ir konsultavimas procedūrų atlikimo klausimais, įspėjimas apie būtinybę atlikti procedūras, įrašų apie aptarnaujamus domenus padarymas savo DNS serveriuose.
3.17. Terminas – vienerių metų trukmės teisių į domeną galiojimo laikotarpis, per kurį teikiamos administratoriaus paslaugos. Pradedant pirmuoju, terminai skaičiuojami nuo domeno įkūrimo dienos.
3.18. Užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio valia yra įkuriamas domenas, arba teisių į registruoto vardo domeną įgijėjas perleidimo, perdavimo ar perėmimo procedūrų atveju. Nuo domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo iki domeno panaikinimo užsakovas yra domeno turėtojas. angl. Registrant. DLKŽ nėra žodžio registrantas, todėl jis keičiamas užsakovu, nes asmenys, kurių valia įkuriami domenai, arba teisių į registruoto vardo domenus įgijėjai teikia leidžiamų procedūrų atlikimo užsakymus aptarnaujančiam paslaugų teikėjui. Užsakovu negali būti juridinio asmens filialas, atstovybė ar kitas struktūrinis padalinys. Jeigu paslaugų sutartį su paslaugų teikėju sudaro ir užsakymus teikia juridiniam asmeniui atstovaujantis bet kurios rūšies padalinys, užsakovu nurodomas juridinis asmuo. angl. Domain holder. Dėl vėlesnio, po domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo, domeno turėtojo pripažinimo ribotai veiksniu, neveiksniu ar nežinia kur esančiu, taip pat dėl nustatyto turto administravimo domeno turėtojas nesikeičia.
3.19. Whois duomenų bazė – susistemintas, metodiškai sutvarkytas duomenų apie domenus ir už juos atsakingus asmenis rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu būdu. Whois duomenų bazė priklauso administratoriui ir yra susieta su DAS. Domeno turėtojas, paslaugų teikėjas, kontaktiniai asmenys. Informacija Whois duomenų bazėje apie domenų turėtojus fizinius asmenis nuasmeninama įprastu būdu, t. y. nurodant pirmąsias vardo ir pavardės raides, taip pat skelbiant elektroninio pašto adresą, skirtą susisiekti domeno valdymo klausimais.
4. Atskirų procedūrų reikšmė ir turinys atskleidžiami šio Reglamento IV skyriuje, specialių procedūrų – šio Reglamento priede „Paslaugų teikėjai“.
5. .lt domeno administravimo modelis: „administratorius – paslaugų teikėjas – užsakovas“. Administratorius gali būti aptarnaujančiu paslaugų teikėju, kai jį pasirenka užsakovas, arba kartu paslaugų teikėju ir užsakovu, kai įkuria savo domeną (-us). Paslaugų teikėjas gali būti kartu ir užsakovu, kai įkuria savo domeną (-us).
6. Procedūras pagal šiame Reglamente priskirtą kompetenciją atlieka administratorius, paslaugų teikėjai ir akreditavimo siekiantys asmenys. Kiti asmenys negali atlikti jokių procedūrų. Užsakovai neturi teisės savarankiškai teikti paraiškas DAS, tačiau asmeniškai inicijuoja DAS paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūras. Leidžiamas procedūras atlieka aptarnaujantys paslaugų teikėjai pagal užsakovo nurodymus. Paslaugų teikėjo keitimo procedūrą – dėl išimtinai užsakovui priklausančios teisės laisvai rinktis aptarnaujantį paslaugų teikėją; perleidimo procedūrą – dėl svarbių pasekmių, nes perleidimo atveju netaikomas „karantinas“, tad įvykus klaidai būtų sudėtinga arba neįmanoma atkurti prieš tai buvusią padėtį.
II SKYRIUS. PROCEDŪRŲ ATLIKIMO PRINCIPAI
7. Procedūros atliekamos vadovaujantis šiais principais:
7.1. Bendraisiais:
7.1.1. Nediskriminavimo principu. Visoms paraiškoms taikomos vienodos taisyklės, nepriklausomai nuo užsakovo turimu domenų skaičiaus, pilietybės, teisinės formos, gyvenamosios ar registravimo vietos ir kitų individualių savybių.
7.1.2. Nešališkumo principu. Administratorius neturi asmeninio suinteresuotumo dėl domenų vardų priskyrimo vienam ar kitam asmeniui, todėl nėra ginčo šalis sprendžiant klausimą dėl teisių ar teisėtų interesų į domenų varduose užsakovų naudojamus žymenis.
7.1.3. Duomenų tikslumo principu. Užsakovai privalo užtikrinti, kad DAS nurodyti jų duomenys ir informacija apie domeną būtų nuolat teisingi.
7.1.4. Atlygintinumo principu. Už kiekvieną atliktą leidžiamą procedūrą, išskyrus nemokamas, turi būti užtikrintas atlyginimo sumokėjimas administratoriui. Atlyginimą administratoriui moka paslaugų teikėjai, įskaičiuodami jį į užsakovams teikiamų paslaugų savikainą.
7.2. Su domenų įkūrimu susijusiais:
7.2.1. Domeno vardo unikalumo principu. Vienu metu .lt domene negali egzistuoti keletas domenų tuo pačiu vardu; nuo domeno įkūrimo iki panaikinimo domenas gali turėti tik vieną vardą.
7.2.2. „First come, first served“ principu. Data ir laikas, kai įkurtas domenas, yra vienintelis atskaitos taškas sprendžiant dėl pirmumo teisės naudoti paraiškoje nurodytą domeno vardą, jei jis atitinka šiame Reglamente keliamus reikalavimus. 002-04-22 Reglamento (EB) Nr. 733/2002 „Dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo“ preambulės 20 punkte šis principas išverstas „kas pirmas, tas laimi“, tuo tarpu 2004-04-28 Reglamento (EB) Nr. 874/2004 vertimo tekste – „pirmas atėjai, pirmas gavai“. Galop, Lietuvos teismų praktikoje pasitaikė dar toks vertimas: „Kas pirmas laike, tas pirmas teisėje“. Dėl galimų skirtingų vertimo variantų šiame Reglamente vartojamas originalas. Nurodyto principo taikymo ribos – iki domeno įkūrimo. Tas, kas pirmas įkūrė domeną norimu vardu, laimi prieš kitus, to domeno vardo pageidavusius. Tačiau po domeno įkūrimo domeno turėtojui atsiranda rizika, susijusi su galimais pramoninės nuosavybės savininkų reikalavimais dėl jų išimtinių teisių pažeidimo. Tuomet nurodytas principas jau nebetaikomas. Ar domeno įkūrėjas iš tikrųjų laimėjo įkurdamas domeną pasirinktu vardu, yra teismo (arbitražo) kompetencijos klausimas byloje pagal suinteresuoto asmens ieškinį domeno turėtojui. Taigi nurodytas principas neatleidžia nuo pareigos elgtis sąžiningai, pvz., savavališkai nenaudoti domeno varde žymens, kuris yra tapatus ar panašus į kito juridinio asmens pavadinimą, registruotą prekės ženklą ir pan. Dėl šios priežasties principas „first come, first served“ negali būti suvokiamas kaip apskritai užkertantis kelią suinteresuotam asmeniui ginčyti teisme tolesnį domeno vardo naudojimą (pvz., LAT CBS 2009-06-22 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-272/2009), savo reikalavimus adresuojant tą domeno vardą sudariusiam asmeniui.
III SKYRIUS. REIKALAVIMAI DOMENO VARDUI
8. Domeno vardu gali būti bet kuris neblokuojamas žymuo, atitinkantis šiuos reikalavimus:
8.1. Techninius:
8.1.1. Nėra vartojamas kaip kito .lt domene įkurto domeno vardas (įskaitant saugomus „karantino“ laikotarpiu pagal šio Reglamento 88 punktą). Patikra, ar domenas pageidaujamu vardu nėra įkurtas, galima interneto svetainėse adresu http://www.domreg.lt arba http://www.whois.lt.
8.1.2. Sudarytas mažiausiai iš dviejų standartinės lotynų abėcėlės raidžių nuo „a“ iki „z“ (IDN gali būti ir kitų raidžių), skaitmenų nuo „0“ iki „9“ bei brūkšnelio (-ų). Be .lt. 26 raidžių lotynų abėcėlė. Domeno vardo rašymas didžiosiomis ir (arba) mažosiomis raidėmis įtakos DNS veikimui neturi; paprastai domeno vardas rašomas mažosiomis raidėmis.
8.1.3. Sudarytas daugiausiai iš šešiasdešimt trijų simbolių. Be .lt.
8.1.4. Sudarytas be brūkšnelių pradžioje ir (ar) pabaigoje, taip pat trečioje ir ketvirtoje pozicijose, nebent tai yra IDN su specialiuoju priešdėliu. Žr. šio Reglamento 9.2 papunktį.
8.2. Viešumo: Domeno vardas tampriai susijęs su .lt ALD. Nors už domeno vardą atsako jį sudaręs užsakovas, vis dėlto administratorius turi rūpintis, kad domeno vardas bendrame adreso kontekste nekeltų neigiamų asociacijų su .lt ALD, už kurį yra atsakingas administratorius. Viešumo reikalavimo laikymasis yra svarbus visų .lt ALD esančių domenų turėtojams.
8.2.1. Sudarytas taip, kad pagal kontekstinę prasmę nebūtų ydingas skelbtinumo požiūriu, nekenktų .lt domeno prestižui ir administratoriaus dalykinei reputacijai. Pvz., pagal vidutiniškai jautraus žmogaus moralės supratimą (doktrinoje ir teismų praktikoje suformuluotas objektyvios moralės kriterijus), be blokuojamų žymenų, nėra tinkamas (-i) viešai skelbti žodis ar žodžių junginiai, kuriuo (-ais) nusakytas aiškiai provokatyvus, menkinantis arba priešiškas požiūris į valstybę, atskirus regionus ir administracinius vienetus, visuomenę, konkrečias etnines ir socialines grupes, asmenis ir pan. Pateiktų pavyzdžių sąrašas nėra baigtinis, nes tai gali būti šokiruojantis teroristinių, nacistinių ir kitų ekstremistinių organizacijų pavadinimų naudojimas, jų veikėjų garbinimas ir t.t.
9. Specialūs IDN reikalavimai:
9.1. Sudarant IDN gali būti papildomai naudojamos šios lietuvių abėcėlės raidės:
SimbolisKodas (Unicode standartas)SimbolisKodas (Unicode standartas)
„ą“U+0105„š“U+0161
„č“U+010D„ų“U+0173
„ę“U+0119„ū“U+016B
„ė“U+0117„ž“U+017E
„į“U+012F
9.2. IDN trečioje ir ketvirtoje pozicijose yra brūkšneliai (formuojant pagal interneto savireguliacijos institucijų nuostatas su specialiuoju priešdėliu „xn--“).
9.3. IDN su specialiuoju priešdėliu ir domeno vardas su lietuvių abėcėlės raidėmis turi atitikti tarpusavyje, konvertuojant IDN suderinama programine įranga.
9.4. Šio Reglamento 8 punkte nustatyti reikalavimai taikomi tiek IDN su specialiuoju priešdėliu, tiek domeno vardams su lietuvių abėcėlės raidėmis.
IV SKYRIUS. PROCEDŪRŲ ATLIKIMO SĄLYGOS
IV.I SKIRSNIS. DOMENO ĮKŪRIMAS
10. Domeno įkūrimas – procedūra, kurią atlikus administratoriui pateikiamas užsakymas dėl administratoriaus paslaugų teikimo vienam (pirmajam) terminui.
11. Procedūros pagrindas – veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta užsakovo valia.
12. Procedūra atliekama teikiant DAS domeno įkūrimo paraišką užsakovo vardu. Paraiškos pateikimo DAS faktas nustatomas pagal tikslų laiką, kai po atitinkamos komandos DAS serveris patvirtina paraiškos gavimą. Paraiška nelaikoma pateikta, jei procedūros atlikimas DAS nutrūksta dėl domeno vardo neatitikties techniniams reikalavimams ar techninių sutrikimų. Jeigu paraiškoje nurodyti užsakovo duomenys nėra pilni ar teisingi, administratorius gali iš karto po domeno vardo registravimo atlikti sustabdymo procedūrą.
13. Procedūrą atlieka paslaugų teikėjas pagal užsakovo nurodymus.
14. Pateiktos domeno įkūrimo paraiškos atšaukimas negalimas.
15. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje atsirado įrašai apie įkurtą domeną su pažymėta būsena „Tikrinamas domeno vardas“.
16. Nuo domeno įkūrimo momento:
16.1. Laikoma, kad domenas yra įkurtas paraiškoje nurodyto užsakovo valia.
16.2. Užsakovas atsako už domeno vardą.
16.3. Atsiranda aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti atlyginimą administratoriui už pirmąjį terminą.
16.4. Domeno vardas negali būti pakeistas ar perkeltas į kitą aukščiausio lygio domeną. Pagal domeno vardo unikalumo principą. Domeno turėtojas, pageidaujantis turėti domeną kitu vardu, turi įkurti kitą domeną norimu vardu ir apsispręsti dėl jau įkurto domeno likimo (pvz., pasilikti arba po registravimo nustatyta tvarka perleisti ar panaikinti).
16.5. Iki domeno vardo registravimo įrašai apie įkurtą domeną DNS serveriuose negalimi.
17. Jei pageidaujamame domeno varde yra norminiu teisės aktu rezervuotas žymuo, procedūra apima leidimo užsakovui naudoti tą žymenį arba patvirtinimo, jog pagal norminį teisės aktą toks leidimas užsakovui nereikalingas, išankstinį (prieš teikiant domeno įkūrimo paraišką) pateikimą administratoriui. Kad būtų įmanoma pateikti domeno įkūrimo paraišką su domeno varde naudojamu rezervuotu žymeniu, administratorius turi panaikinti DAS apribojimą konkrečiam užsakovui pagal jo pateiktus dokumentus.
IV.II SKIRSNIS. DOMENO VARDO TIKRINIMAS
18. Domeno vardo tikrinimas – procedūra, skirta užtikrinti domeno vardo atitiktį keliamiems reikalavimams. Tikrinimo procedūrą atlieka administratorius.
19. Procedūros pagrindas – domeno įkūrimo paraiškos teikimo DAS faktas.
20. Domeno vardo atitiktis keliamiems reikalavimams tikrinama:
20.1. Automatiniu būdu domeno įkūrimo paraiškos teikimo metu (realiu laiku). Domeno įkūrimo paraiškos teikimas nutraukiamas ir tolesnės procedūros neatliekamos, jei:
20.1.1. Domeno vardas neatitinka techninių reikalavimų, įskaitant specialius IDN reikalavimus.
20.1.2. Domeno varde yra blokuojamas žymuo.
20.1.3. Domeno varde yra administratoriaus sprendimu rezervuotas žymuo.
20.1.4. Domeno varde yra norminiu teisės aktu rezervuotas žymuo, administratoriui iki domeno įkūrimo paraiškos pateikimo negavus šio Reglamento 17 punkte nurodytų dokumentų.
20.2. Neautomatiniu būdu per 3 darbo dienas nuo domeno įkūrimo dienos įvertinant, ar domeno vardas pagal kontekstinę prasmę neprieštarauja viešumo reikalavimui. Jei domeno vardas šiuo požiūriu priimtinas, administratorius atlieka jo registravimo procedūrą, jei nepriimtinas – atlieka domeno panaikinimo procedūrą, įtraukia domeno vardą į blokuojamų žymenų sąrašą ir išsiunčia pranešimą apie tai paraiškoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Čia ir toliau darbo diena – bet kuri diena, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas švenčių dienas, šeštadienius ir sekmadienius (jeigu į juos Vyriausybės nutarimu neperkelta darbo diena) bei oficialiai paskelbtas kitas ne darbo dienas. Vertinant domeno vardo kontekstinę prasmę, be kita ko, atsižvelgiama į vartojamų žodžių konotacijas bei į tai, jog po jų eina .lt. Domeno turėtojui nesutinkant su administratoriaus vertinimu, ginčas reguliuojamas šio Reglamento V skyriuje apibrėžta neteismine tvarka arba teisme (arbitraže) pagal domeno turėtojo ieškinį dėl įpareigojimo administratoriui nustatymo.
21. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pažymėta domeno būsena pasikeičia į „Registruotas“ arba iš Whois duomenų bazės pašalinti įrašai apie panaikintą domeną.
22. Motyvuotu domeno turėtojo ar aptarnaujančio paslaugų teikėjo prašymu administratoriui nustačius, jog domeno varde esantis žymuo dėl automatinio filtro netobulumo nepagrįstai laikytas blokuojamu, tas žymuo pašalinamas iš blokuojamų žymenų sąrašo, tačiau domeno įkūrimo tuo vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val. ribose. Prašymas siunčiamas administratoriui elektroniniu paštu, faksu arba paštu. Čia ir toliau, kai numatytas vėlinimas, – sudarant galimybę visiems suinteresuotiems asmenims lygiai siekti domeno vardo iš anksto nežinant tikslaus laiko (pagal principą „first come, first served“).
23. Procedūra neapima:
23.1. Domeno įkūrimo tikslo nustatymo.
23.2. Domeno vardo ir domeno turėtojo interesų į jį teisėtumo tikrinimo. Domeno turėtojas asmeniškai atsako už įsitikinimą, ar sudarydamas domeno vardą jis nepažeidė kitų asmenų išimtinių teisių į juridinio asmens pavadinimą, registruotą prekės ženklą ir kt. Žymens klaidinamo panašumo ar tapatumo į kitiems asmenims priklausančius saugomus žymenis, taip pat domeno turėtojo interesų teisinis įvertinimas yra teismo (arbitražo) kompetencijos klausimas.
IV.III SKIRSNIS. DOMENO VARDO REGISTRAVIMAS Registravimo objektas yra domeną identifikuojantis žymuo – domeno vardas: (a) kuriam keliami techniniai ir viešumo reikalavimai, (b) kuris pripažįstamas nuosavybės objektu ir (c) pagal kurį vykdoma paieška Whois duomenų bazėje. Todėl tikrinimo ir registravimo procedūros atliekamos ne dėl domeno, o būtent dėl domeno vardo. Pasisakydamas apie domeno turėtojo sąžiningumą, teismas taip pat pabrėžė domeno vardą kaip registravimo objektą: „Domeno vardo įregistravimas gali būti nulemtas tiek teisėtų, tiek neteisėtų interesų“ (LAT CBS 2009-06-22 nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-272/2009).
24. Domeno vardo registravimas – procedūra, kurią atlikus užsakymas dėl administratoriaus paslaugų teikimo vienam (pirmajam) terminui laikomas priimtas vykdyti.
25. Procedūros pagrindai (tik visuma):
25.1. Domeno įkūrimo procedūros užbaigimo faktas.
25.2. Tikrinimo procedūros eigoje nustatytas domeno vardo atitikties keliamiems reikalavimams faktas.
25.3. Užsakymo priėmimą vykdyti patvirtinantys administratoriaus veiksmai, išreikšti pakeičiant Whois duomenų bazėje pažymėtą domeno būseną į „Registruotas“ ir padarant įrašus apie domeną savo DNS serveriuose (jei tai yra nurodyta paraiškoje). Administratorius kitokiu būdu nepraneša domeno turėtojui apie domeno vardo registravimą.
26. Nuo domeno vardo registravimo momento domeno turėtojas, laikydamasis šio Reglamento principų, reikalavimų ir sąlygų, savo nuožiūra nusistato domeno struktūrą, sprendžia dėl turinio, naudojimo būdo ir pan. Administratorius nevertina domeno nenaudojimo fakto kaip liudijančio domeno turėtojo interesų į domeno vardą neteisėtumą. Tai yra teismo (arbitražo) kompetencijos klausimas.
27. Domeno vardo registravimo atveju pirmasis terminas prasideda kitą dieną (nuo nulis valandų nulis minučių) po domeno įkūrimo dienos ir baigiasi kitų kalendorinių metų atitinkamo mėnesio atitinkamą dieną, o kai tokios kalendorinės datos nėra arba tai ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną (darbo dieną). Žr. šio Reglamento 15 punktą. Termino pasibaigimo data Whois duomenų bazėje nurodoma formaliai, neatsižvelgiant į nurodytą taisyklę. Pvz., domenas įkurtas (gauta paraiška DAS) 2013-10-18; domeno vardas registruotas 2013-10-23. Pirmasis terminas prasideda 2013-10-19. Whois duomenų bazėje termino pabaiga nurodoma 2014-10-19. Nustatant tikslią termino pabaigos datą atsižvelgiama į tai, jog 2014-10-19 yra ne darbo diena, tad pirmasis terminas baigiasi 2014-10-20.
IV.IV SKIRSNIS. PRATĘSIMAS
28. Pratęsimas – procedūra, kurią atlikus terminai tęsiasi nepertraukiamai.
29. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo. Administratorius neįspėja domeno turėtojo apie einamojo termino pabaigą.
30. Pratęsimas skaičiuojamas nedalomais terminais. Didžiausias sukauptų (neprasidėjusių) pratęsimų skaičius yra penki terminai. Bet kuriuo metu bendra pratęsimų, prasidėsiančių po einamojo termino, trukmė negali viršyti penkių terminų. Paraiškos viršijančioje dalyje nepriimamos vykdyti.
31. Procedūros pagrindas – veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta domeno turėtojo valia.
32. Procedūra atliekama teikiant DAS pratęsimo paraišką. Nuo pratęsimo paraiškos pateikimo atsiranda aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti atlyginimą administratoriui pagal atliekamų pratęsimų skaičių.
33. Procedūrą atlieka aptarnaujantis paslaugų teikėjas. Parinktyse dėl konkretaus domeno gali būti nustatytas savaiminis pratęsimas vienam terminui. Taikomas, jeigu parinktyse nėra apibrėžta termino pabaiga arba <renew> reikšmėje nusakyta savaiminio pratęsimo paraiška. Jeigu parinktyse nurodyta <delete> reikšmė, savaiminis pratęsimas netaikomas.
34. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia nurodyta termino pabaiga.
35. Pratęsimo atveju terminai skaičiuojami sudedant visus terminus nuo domeno įkūrimo dienos. Pvz., domenas įkurtas (gauta paraiška DAS) 2013-10-18; domeno vardas registruotas 2013-10-23. Pirmasis terminas prasideda 2013-10-19, formaliai baigiasi 2014-10-19. Pratęsimo procedūra penkiems terminams atlikta 2013-11-21. Tokiu atveju Whois duomenų bazėje termino pabaiga pakeičiama į 2019-10-19 (sudėjus pirmąjį terminą ir penkis pratęsimų terminus). Nustatant tikslią pratęsimų pabaigos datą šiuo atveju atsižvelgiama į tai, jog 2019-10-19 yra ne darbo diena, tad pratęsimų terminas baigiasi 2019-10-21.
IV.V SKIRSNIS. SUSTABDYMAS
(administratoriaus valia)
36. Sustabdymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamas domeno pasiekiamumas, neatliekamos paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūros. Sustabdymu nelaikomas domeno nepasiekiamumas per DNS serverius, kai tai numato kitų procedūrų sąlygos (pvz., tikrinimo procedūros atlikimo metu, t. y. nuo domeno įkūrimo iki domeno vardo registravimo, taip pat šio Reglamento 44.3, 76.2, 87.3 papunkčiuose bei 81 punkte nurodytais atvejais).
37. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
38. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
38.1. Veiksmais išreikšta administratoriaus valia, domeno turėtojui neužtikrinus savo duomenų tikslumo. Sustabdymas nutraukiamas, atlikus duomenų keitimo procedūrą. Administratorius turi teisę, bet ne pareigą atlikti sustabdymo procedūrą, priklausomai nuo aplinkybių ir galimų pasekmių. Procedūra atliekama tik išimtiniais atvejais, kai raginimais nepavyksta pasiekti šio Reglamento principų ir sąlygų laikymosi. Duomenų tikslumo principo pažeidimas (žr. šio Reglamento 7.1.3 papunktį). Pvz., Whois duomenų bazėje nurodyti tikrovės neatitinkantys arba ne visi domeno turėtojo duomenys ir dėl to nei administratorius, nei aptarnaujantis paslaugų teikėjas negali susisiekti su domeno turėtoju jo nurodytais kontaktiniais duomenimis.
38.2. Su domeno turėtoju susijusio suinteresuoto asmens tiesioginis prašymas administratoriui dėl sustabdymo, jei prašyme išdėstytos aplinkybės yra patvirtintos pridedamais dokumentais: Pvz., tėvai, globėjai, rūpintojai, įpėdiniai, teisių perėmėjai, likviduoto juridinio asmens dalyviai arba kompetentingos valstybės institucijos. Taikoma, jeigu su prašymu dėl sustabdymo kreipiamasi į administratorių. Gavęs tokį prašymą aptarnaujantis paslaugų teikėjas savarankiškai sprendžia domeno pasiekiamumo per paties nurodytus DNS serverius ribojimo klausimą.
38.2.1. Kai domeną įkūrė ar teises į registruoto vardo domeną įgijo:
38.2.1.1. Asmuo, negalintis būti domeno turėtoju. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus įrodymus, jog domeno turėtojas yra realiai egzistuojantis fizinis arba juridinis asmuo. T. y. domeno turėtoju nurodytas realiai neegzistuojantis asmuo. Jei realiai egzistuojantis domeno turėtojas sudarydamas domeno vardą galimai pažeidė kito asmens teisę į saugomą žymenį, sustabdymo procedūra neatliekama. Tokiu atveju įstatymų nustatyta tvarka turi būti iš esmės išspręstas suinteresuoto asmens ir domeno turėtojo tarpusavio ginčas dėl teisės naudoti domeno vardą.
38.2.1.2. Ribotai veiksnus fizinis asmuo iki 14 metų, kuriam sudarant sandorį neatstovavo tėvai ar globėjai. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus tėvų ar globėjų pritarimą sandoriui.
38.2.1.3. Ribotai veiksnus fizinis asmuo nuo 14 iki 18 metų neturėdamas tėvų ar rūpintojų sutikimo. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus tėvų ar rūpintojų sutikimą.
38.2.1.4. Neveiksnus fizinis asmuo. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus globėjo sutikimą valdyti domeną.
38.2.2. Kai po domeno įkūrimo ar teisių į registruoto vardo domeną įgijimo:
38.2.2.1. Domeno turėtojas fizinis asmuo yra pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus globėjo sutikimą valdyti domeną (neveiksnumo atveju) arba rūpintojo sutikimą, kad domeno turėtojas toliau valdytų domeną (riboto veiksnumo atveju).
38.2.2.2. Domeno turėtojas fizinis asmuo mirė arba yra paskelbtas mirusiu. Sustabdymas nutraukiamas, įpėdiniui atlikus perėmimo procedūrą.
38.2.2.3. Domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas po reorganizavimo. Sustabdymas nutraukiamas, teisių perėmėjui atlikus perėmimo procedūrą.
38.2.2.4. Domeno turėtojas juridinis asmuo yra likviduotas be teisių perėmimo. Tokiu atveju sustabdymo nutraukimas po juridinio asmens išregistravimo negalimas, – administratorius atlieka domeno panaikinimo procedūrą iš karto po prašyme nurodytų aplinkybių patikrinimo.
38.3. Administratoriui savarankiškai nustačius domeno įkūrimo, teisių į registruoto vardo domeną įgijimo ar domeno priklausomybės ydas, nurodytas šio Reglamento 38.2.1.1 – 38.2.1.4 ir 38.2.2.1 – 38.2.2.4 papunkčiuose. Sustabdymo nutraukimo klausimas sprendžiamas taip pat, kaip numatyta atitinkamuose papunkčiuose.
38.4. Administratoriui pateikta oficiali informacija apie tai, jog leidimas domeno turėtojui naudoti domeno varde norminiu teisės aktu rezervuotą žymenį neteko galios. Sustabdymas nutraukiamas, pateikus galiojantį leidimą.
39. Sustabdymas domeno turėtojo valia arba su juo nesusijusių asmenų prašymu negalimas.
40. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš savo DNS serverių ir žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Sustabdytas naudojimas“. Domeno turėtojui papildomai, greta įrašų Whois duomenų bazėje, apie procedūros atlikimą nepranešama.
41. Sustabdymas neturi įtakos terminų eigai.
IV.VI SKIRSNIS. SUVARŽYMAS
(ne administratoriaus valia)
42. Suvaržymas – procedūra, kurią atlikus laikinai ribojamos teisės į domeną. Suvaržymo laikotarpiu gali būti neautomatiniu būdu atliekamos tik tos procedūros, kurios neprieštarauja suvaržymo pagrindui. Procedūra atliekama ne administratoriaus valia, nes jis tik įvykdo gautą jam adresuotą dokumentą pagal pateiktus nurodymus. Suvaržymas neprilygsta sulaikymui, kadangi „domenas yra nematerialaus pobūdžio intelektinės nuosavybės objektas“ (Vilniaus apygardos teismo 2013-04-19 sprendimas civ. byloje Nr. 2-455-656/2013), vadinasi, nėra daiktas, kurį būtų galima fiziškai sulaikyti CPK 145 str. 1 dalies 4 punkto prasme.
43. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
44. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
44.1. Teismo (arbitražo) administratoriui tiesiogiai atsiųsta nutartis, pagal kurią Whois duomenų bazėje turi būti padarytas įrašas apie draudimą domeno turėtojui perleisti teises į konkretų registruoto vardo domeną, arba vykdant teismo (arbitražo) nutartį antstolio patvarkymas administratoriui apriboti teisę disponuoti konkrečiu registruoto vardo domenu (areštas). Procedūrą atlieka administratorius žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytas disponavimas“. Atlikus procedūrą, domeno pasiekiamumas neribojamas. Pvz., CPK 145 str. 1 dalies 2 punkte numatyta laikinoji apsaugos priemonė „įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo“, o 152 str. 5 dalyje nustatyta, kad tokia nutartis prireikus nusiunčiama atitinkamo viešo registro tvarkytojui. Iš esmės yra dvi šiame Reglamente numatytos su disponavimu susijusios procedūros, kurias atlikus bylos nagrinėjimo eigoje, sprendimo vykdymas galėtų pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas: perleidimas ir domeno panaikinimas. Tad, priklausomai nuo ieškinio reikalavimų, laikinosiomis apsaugos priemonėmis gali būti draudimas atlikti perleidimo procedūrą (pvz., kai ieškovas siekia įpareigojimo domeno turėtojui panaikinti domeną) arba draudimas atlikti abi minėtas procedūras (pvz., kai ieškovas siekia įpareigojimo domeno turėtojui perleisti teises į registruoto vardo domeną pačiam ieškovui). Suvaržymo laikotarpiu panaikinimas dėl neatliktos pratęsimo procedūros neatliekamas, todėl įpareigojimas domeno turėtojui bylos eigoje atlikti pratęsimą būtų perteklinis. Kiti domeno turėtojo veiksmai, galintys turėti neigiamos įtakos sprendimo vykdymui (pvz., teisių į registruoto vardo domeną įkeitimas), nėra susiję su šiame Reglamente numatytomis procedūromis.
44.2. Vykdant teismo nutartį antstolio patvarkymas administratoriui apriboti naudojimo, valdymo ir disponavimo teises, susijusias su konkrečiu registruoto vardo domenu. Procedūrą atlieka administratorius pašalindamas įrašus apie domeną iš DNS serverių ir žymėdamas Whois duomenų bazėje domeno būseną „Suvaržytos teisės“. Pvz., kai teismas nusprendžia laikinai sustabdyti elektroninės žiniasklaidos priemonės veiklą arba taiko laikinąją apsaugos priemonę byloje dėl neskelbtinos informacijos pašalinimo.
44.3. Kitas teisės taikymo aktas, išskyrus nurodytuosius šio Reglamento 44.1 ir 44.2 papunkčiuose, tiesiogiai įpareigojantis administratorių atlikti suvaržymo procedūrą. Procedūrą atlieka administratorius pagal teisės taikymo akto nurodymus.
45. Administratorius atlieka procedūrą tuoj po suvaržymo pagrindo gavimo, per tiek darbo laiko, kiek reikia suvaržymo apimčiai išsiaiškinti, užduočiai paskirstyti ir nurodymams įvykdyti neautomatiniu būdu. Domeno turėtojui papildomai, greta įrašų Whois duomenų bazėje, apie procedūros atlikimą nepranešama.
46. Suvaržymas nutraukiamas, administratoriui gavus procedūros pagrindo pasibaigimą nusakantį dokumentą. Pvz., įsiteisėjusi teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo yra atmestas ieškinys, ir pan.
47. Suvaržymas neturi įtakos terminų eigai.
IV.VII SKIRSNIS. DUOMENŲ KEITIMAS
48. Duomenų keitimas – procedūra, skirta patikslinti DAS nurodytus duomenis.
49. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno įkūrimo iki domeno panaikinimo.
50. Atliekant procedūrą negali būti pakeistas domeno vardas, domeno turėtojas, paslaugų teikėjas ar termino pabaiga. Domeno vardas negali būti pakeistas. Domeno turėtojo, paslaugų teikėjo ir termino pabaigos keitimui skirtos atitinkamos procedūros.
51. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
51.1. Veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) išreikšta domeno turėtojo valia dėl jo duomenų keitimo. Vietoj užsakymo, aptarnaujantis paslaugų teikėjas gali savo informacinėje sistemoje sudaryti domeno turėtojui galimybę saugiai pasikeisti paskyroje nurodytus duomenis ir tuo pagrindu suformuoti paraišką.
51.2. Aptarnaujančio paslaugų teikėjo veiksmais (paraiškos teikimas DAS) išreikšta valia dėl techninės domeno informacijos keitimo užtikrinant domeno turėtojo interesus.
52. Procedūra atliekama teikiant duomenų keitimo paraišką DAS, išskyrus domeno turėtojo asmenvardžio pasikeitimo atvejį.
53. Procedūrą atlieka paslaugų teikėjas. Domeno turėtojo asmenvardžio pasikeitimo atveju šį duomenį neautomatiniu būdu keičia administratorius pagal pateiktus dokumentus.
54. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia domeno turėtojo duomenys ir (arba) informacija apie domeną.
55. Duomenų keitimas neturi įtakos terminų eigai.
IV.VIII SKIRSNIS. PASLAUGŲ TEIKĖJO KEITIMAS
56. Paslaugų teikėjo keitimas – procedūra, skirta domeno turėtojui pasirinkti kitą aptarnaujantį paslaugų teikėją vietoj esamo.
57. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
58. Atliekant procedūrą negali būti pakeistas domeno vardas, domeno turėtojas ar termino pabaiga. Domeno vardas negali būti pakeistas. Domeno turėtojo ir termino pabaigos keitimui skirtos atitinkamos procedūros.
59. Procedūros pagrindas – žemiau nurodytais veiksmais išreikšta domeno turėtojo ir jo naujai pasirinkto paslaugų teikėjo valia.
60. Procedūrą atlieka:
60.1. Domeno turėtojas, asmeniškai inicijavęs paslaugų teikėjo keitimą DAS. Prisijungus prie DAS (domenų turėtojams skirtoje DAS dalyje) per WEB sąsają ir panaudojus meniu punktą „Keisti paslaugų teikėją“.
60.2. Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7 kalendorines dienas po procedūros inicijavimo pateikęs DAS paslaugų teikėjo keitimo paraišką ir tuo patvirtinęs sutikimą teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas domeno turėtojui. Domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas gali susieti paraiškos teikimą su išankstiniu mokėjimu už vieną pratęsimo terminą.
61. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia įrašai apie aptarnaujantį paslaugų teikėją.
62. Jei domeno turėtojo naujai pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra nutraukiama, o aptarnaujantis paslaugų teikėjas laikomas nepakeistas.
63. Paslaugų teikėjo keitimas neturi įtakos terminų eigai.
IV.IX SKIRSNIS. PERLEIDIMAS
(domeno turėtojo valia)
64. Perleidimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teisės į domeną pereina kitam asmeniui domeno turėtojo laisva valia. T. y. teisės į registruoto vardo domeną nepereina kitam asmeniui tol, kol neužbaigta perleidimo procedūra, kaip numatyta šiame skirsnyje.
65. Teisės į įkurto domeno vardą (kaip žymenį) negali būti perleistos kitam asmeniui atskirai nuo teisių į domeną.
66. Procedūra gali būti atlikta praėjus 30 kalendorinių dienų po domeno vardo registravimo, iki domeno panaikinimo. Administratorius, gavęs motyvuotą domeno turėtojo prašymą, gali dėl svarbių priežasčių neautomatiniu būdu paankstinti procedūros leistinumą. Įskaitant domeno įkūrimą įgijėjo vardu perleidimo atveju ir domeno įkūrimą „karantino“ laikotarpiu, nes šiais atvejais domeno vardas taip pat yra registruojamas.
67. Procedūros pagrindas – domeno turėtojo ir įgijėjo sudarytas sandoris (pirkimo–pardavimo, mainų, dovanojimo, investavimo, taikos ir kt.), kurio dalykas yra teisių į konkretų domeną perleidimas. Administratoriui patvirtinamas tik sandorio sudarymo faktas. Už perleidimo procedūros pagrindo teisėtumą ir galiojimą atsako sandorio šalys. Sandorio sudarymas be perleidimo procedūros atlikimo šiame Reglamente apibrėžtomis sąlygomis neturi įtakos įrašams apie domeno turėtoją Whois duomenų bazėje. Tik užbaigus perleidimo procedūrą, Whois duomenų bazėje pasikeičia domeno turėtojas. Teisių į registruoto vardo domeną, kai domeno varde yra norminiu teisės aktu rezervuotas žymuo, perleidimo procedūra negalima, iki įgijėjas pateiks administratoriui leidimą naudoti domeno varde tą žymenį arba patvirtinimą, kai pagal norminį teisės aktą įgijėjui toks leidimas nereikalingas. Domeno turėtojo ir pagal įgijėjo nurodymus veikiančio paslaugų teikėjo veiksmais atliekant procedūrą. Pats pagrindas administratoriui nepateikiamas. Pvz., kai teisės į registruoto vardo domeną yra įkeistos, domeno turėtojas atsako suinteresuotam asmeniui už tai, jog atliko perleidimą be įkaito turėtojo sutikimo arba neįspėjęs apie įkeitimą.
68. Procedūrą sudaro domeno turėtojui priklausančio domeno panaikinimas be „karantino“ ir to paties registruoto vardo domeno įkūrimas bei registravimas įgijėjo vardu. Procedūrą atlieka:
68.1. Domeno turėtojas, asmeniškai inicijavęs perleidimą DAS ir tuo patvirtinęs domeno atsisakymą įgijėjo naudai. Inicijavimo metu yra tikrinama, ar domeno vardas nėra įtrauktas į norminiu teisės aktu rezervuotų žymenų sąrašą. Jei domeno varde yra toks žymuo, procedūrą neautomatiniu būdu inicijuoja administratorius, gavęs domeno turėtojo prašymą ir šio Reglamento 17 punkte nurodytus dokumentus, išduotus įgijėjui. Prisijungus prie DAS (domenų turėtojams skirtoje DAS dalyje) per WEB sąsają ir panaudojus meniu punktą „Perleisti domeną“.
68.2. Įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas, per 7 kalendorines dienas po procedūros inicijavimo pateikęs DAS perleidimo užbaigimo paraišką įgijėjo vardu.
69. Jei įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku pateikia paraišką, procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia domeno įkūrimo data ir domeno turėtoju nurodomas įgijėjas. Nuo to momento perleidimą inicijavęs domeno turėtojas netenka teisių į registruoto vardo domeną, o įgijėjas jas įgyja.
70. Jei įgijėjo pasirinktas paslaugų teikėjas nustatytu laiku nepateikia paraiškos, procedūra nutraukiama, o teisės į registruoto vardo domeną lieka priklausančios perleidimą inicijavusiam domeno turėtojui.
71. Atliekant perleidimą automatiniu būdu tikrinama, ar paraiškoje nurodyto įgijėjo duomenys sutampa su perleidimą inicijavusio domeno turėtojo nurodytais duomenimis. Jeigu duomenys nesutampa, atsiranda šio Reglamento 70 punkte nurodytos pasekmės. Inicijuojant perleidimą nurodomi šie įgijėjo duomenys: vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, kai įgijėjas yra fizinis asmuo; juridinio asmens pavadinimas, elektroninio pašto adresas, kai įgijėjas yra juridinis asmuo.
72. Procedūros atlikimo metu domeno pasiekiamumas neribojamas.
73. Užbaigus perleidimą:
73.1. Nutrūksta terminų eiga – administratoriaus paslaugų teikimas perleidimą inicijavusiam domeno turėtojui nutraukiamas, o įgijėjui pradedamas.
73.2. Administratoriui sumokėtas atlyginimas už praėjusius iki perleidimo ir einamąjį terminus negrąžinamas, o mokėtinas atlyginimas neperskaičiuojamas ir turi būti sumokėtas bendra tvarka; atsiranda įgijėją aptarnaujančio paslaugų teikėjo prievolė sumokėti administratoriui atlyginimą už pirmajį po perleidimo terminą. Pirmasis po perleidimo terminas prasideda nuo procedūros užbaigimo dienos (žr. šio Reglamento 69 punktą).
73.3. Perleidimą inicijavusio domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai, pereina įgijėjui ir skaičiuojami pasibaigus pirmajam terminui po perleidimo. Sudarydami sandorį domeno turėtojas ir įgijėjas turi atsižvelgti į šią sąlygą, taip pat į tai, jog įgijėjas sumoka atlyginimą už pirmąjį po perleidimo terminą.
IV.X SKIRSNIS. PERDAVIMAS
(ne domeno turėtojo laisva valia)
74. Perdavimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teisės į domeną perduodamos kitam asmeniui ne domeno turėtojo laisva valia.
75. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
76. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
76.1. Įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas, įpareigojantis domeno turėtoją perleisti nurodytam asmeniui teises į konkretų domeną. Procedūra atliekama pagal perleidimo taisykles, su išlyga – perleidimą, vykdydamas gautą procedūros pagrindą, įgijėjo prašymu arba antstolio patvarkymu vietoj domeno turėtojo DAS inicijuoja administratorius.
76.2. Įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas pripažinti kito asmens teises į konkretų domeną. Procedūrą atlieka administratorius, gavęs asmens, kurio teisės yra pripažintos, prašymą su Whois duomenų bazėje nurodytinais domeno turėtojo duomenimis ir procedūros pagrindą patvirtinantį dokumentą. Tokiu atveju procedūros atlikimas neturi įtakos terminų eigai, o buvusio domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai pereina asmeniui, kurio teisės yra pripažintos. Procedūra atliekama neautomatiniu būdu pakeičiant Whois duomenų bazėje domeno turėtoją ir jo duomenis, paslaugų teikėjo dalyje žymint būseną „Techniškai neaptarnaujamas“ bei pašalinant įrašus apie domeną iš DNS serverių. Domeno pasiekiamumas gali būti atkurtas, atlikus paslaugų teikėjo keitimo procedūrą, kurią inicijuoja administratorius įgijėjo prašymu. Pagal ieškinius dėl pripažinimo (CK 1.138 str. 1 punkte numatytu teisių gynimo būdu). Pvz., neatskleisto tarpininkavimo atveju teismas (arbitražas) pripažįsta tikrojo domeno turėtojo teises į registruoto vardo domeną (praktikoje tai kartais vadinama „perregistravimu“). Analogiškai sprendžiamas klausimas, kai, esant perleidimo procedūros pagrindui, ši procedūra neatlikta, nes domeno turėtojas vengia, atsisako arba dėl įvykio (pvz., mirtis, likvidavimas be teisių perėmimo) negali inicijuoti ją DAS. Naujo domeno turėtojo pasirinkimu gali likti tas pats aptarnaujantis paslaugų teikėjas, kuris buvo. Tačiau pastarasis turi išreikšti sutikimą teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas, pasikeitus domeno turėtojui. Tai įgyvendinama užbaigiant paslaugų teikėjo keitimo procedūrą.
76.3. Administracinis aktas dėl teisių į valstybės (savivaldybės) biudžetinei įstaigai priklausantį domeną perdavimo kitam viešajam juridiniam asmeniui. Procedūra atliekama pagal perleidimo taisykles, domeno turėtojui ir įgijėjui vykdant procedūros pagrindą.
IV.XI SKIRSNIS. PERĖMIMAS
(dėl įvykių)
77. Perėmimas – procedūra, kurią atlikus domeno turėtojo teises į domeną perima kitas asmuo, kai domeno turėtojas dėl įvykio negali pats įgyvendinti savo valios.
78. Procedūra gali būti atlikta laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki domeno panaikinimo.
79. Procedūros pagrindai yra įvykiai (bet kuris atskirai):
79.1. Domeno turėtojo fizinio asmens mirtis ar paskelbimas mirusiu.
79.2. Domeno turėtojo juridinio asmens pabaiga po reorganizavimo.
80. Procedūrą neautomatiniu būdu atlieka administratorius, gavęs įpėdinio ar teisių perėmėjo prašymą su Whois duomenų bazėje nurodytinais domeno turėtojo duomenimis bei paveldėjimą ar teisių pėrėmimą patvirtinantį dokumentą. Pvz., fizinio asmens mirties atveju – notaro išduotas paveldėjimo teisės liudijimas; juridinio asmens pabaigos po reorganizavimo atveju – patvirtintas reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų nuorašas (išrašas).
81. Procedūra yra užbaigta, kai Whois duomenų bazėje pasikeičia domeno turėtojas ir jo duomenys, paslaugų teikėjo dalyje žymint būseną „Techniškai neaptarnaujamas“ bei pašalinant įrašus apie domeną iš DNS serverių. Domeno pasiekiamumas gali būti atkurtas, atlikus paslaugų teikėjo keitimo procedūrą, kurią inicijuoja administratorius įpėdinio (teisių perėmėjo) prašymu. Naujo domeno turėtojo pasirinkimu gali likti tas pats aptarnaujantis paslaugų teikėjas, kuris buvo. Tačiau pastarasis turi išreikšti sutikimą teikti procedūrines ir su jomis susijusias technines paslaugas, pasikeitus domeno turėtojui. Tai įgyvendinama užbaigiant paslaugų teikėjo keitimo procedūrą.
82. Procedūros atlikimas neturi įtakos terminų eigai, o buvusio domeno turėtojo sukaupti (neprasidėję) pratęsimų terminai, pereina įpėdiniui (teisių perėmėjui).
83. Domeno turėtojo fizinio asmens pripažinimo neveiksniu, ribotai veiksniu, nežinia kur esančiu, turto administratoriaus paskyrimo, domeno turėtojo juridinio asmens likvidavimo be teisių perėmimo, bankroto ar restruktūrizavimo atvejais procedūra neatliekama.
IV.XII SKIRSNIS. DOMENO PANAIKINIMAS
84. Domeno panaikinimas – procedūra, skirta pašalinti įrašus apie domeną iš Whois duomenų bazės.
85. Procedūra gali būti atlikta, kol Whois duomenų bazėje yra įrašai apie domeną.
86. Procedūros pagrindai (bet kuris atskirai):
86.1. Domeno turėtojo veiksmais (užsakymo teikimas aptarnaujančiam paslaugų teikėjui) ar neveikimu išreikšta valia:
86.1.1. Domeno panaikinimo paraiškos pateikimas DAS laikotarpiu nuo domeno vardo registravimo iki einamojo termino pabaigos. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu gali būti atliktas, jeigu tai neprieštarauja suvaržymo procedūros pagrindui. Procedūrą atlieka aptarnaujantis paslaugų teikėjas pagal domeno turėtojo nurodymus.
86.1.2. Perleidimo procedūros inicijavimas DAS pagal perleidimo taisykles. Sustabdymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu negalimas. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu gali būti atliktas, jeigu tai neprieštarauja suvaržymo procedūros pagrindui. Procedūra atliekama užbaigiant perleidimo procedūrą, kaip numatyta šio Reglamento 69 punkte.
86.1.3. Einamojo termino pabaiga, laiku neatlikus pratęsimo procedūros, nesant nustatytos savaiminio pratęsimo parinkties ir sukauptų (neprasidėjusių) pratęsimų terminų. Suvaržymo atveju domeno panaikinimas šiuo pagrindu negalimas. Procedūra atliekama automatiniu būdu be paraiškos.
86.2. Administratoriaus veiksmais išreikšta valia: Administratorius turi teisę, bet ne pareigą atlikti panaikinimo procedūrą šiuo pagrindu.
86.2.1. Panaikinti konkretų domeną, jeigu jo vardas neatitinka keliamų reikalavimų, kaip numatyta šio Reglamento 20.2 papunktyje.
86.2.2. Panaikinti konkretų domeną, kai jo atžvilgiu yra atlikta sustabdymo procedūra, o domeno turėtojas arba suinteresuotas asmuo, kurio prašymu taikytas sustabdymas, per 30 kalendorinių dienų neatlieka būtinų veiksmų sustabdymui nutraukti (kai tai įmanoma) ir nesikreipia į administratorių prašydamas atidėti domeno panaikinimą dėl svarbių priežasčių. Procedūrą neautomatiniu būdu atlieka administratorius. Sustabdymo negalima nutraukti šio Reglamento 38.2.2.4 papunktyje numatytu atveju. Pvz., dėl paveldėjimo teisės liudijimo išdavimo termino.
86.3. Įsiteisėjęs teismo (arbitražo) sprendimas, kuriuo domeno turėtojas yra įpareigotas panaikinti konkretų domeną. Procedūra atliekama neautomatiniu būdu, administratoriui gavus domeno turėtojo prašymą arba antstolio patvarkymą, jei įsiteisėjusiu teismo (arbitražo) sprendimu nenustatyta kitokia domeno panaikinimo tvarka.
87. Atlikus domeno panaikinimą:
87.1. Nutrūksta terminų eiga.
87.2. Administratoriui sumokėtas atlyginimas už praėjusius iki domeno panaikinimo, einamajį ir sukauptus (neprasidėjusius) pratęsimų terminus negrąžinamas, o mokėtinas atlyginimas neperskaičiuojamas ir turi būti sumokėtas bendra tvarka.
87.3. Pašalinami įrašai apie domeną iš DNS serverių (ribojamas domeno pasiekiamumas).
87.4. Whois duomenų bazėje žymima būsena „Karantinas“, kai jis taikomas, arba pašalinami bet kokie įrašai apie domeną iš Whois duomenų bazės, kai „karantinas“ netaikomas (pastaruoju atveju domeno įkūrimo tuo pačiu vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val. ribose).
88. „Karantinas“ reiškia, kad įrašai apie domeną laikinai lieka Whois duomenų bazėje po domeno panakinimo. „Karantino“ laikotarpiu paskutinis domeno turėtojas turi galimybę naujai įkurti domeną tuo pačiu vardu. Ši galimybė negali būti suteikta ar perleista kitiems asmenims, išskyrus įpėdinius ar teisių perėmėjus. Šio Reglamento 79.1 papunktyje nurodytu atveju – įpėdinis, o 79.2 nurodytu atveju – teisių perėmėjas, pateikę administratoriui paveldėjimą ar teisių pėrėmimą patvirtinantį dokumentą. Kitiems asmenims galimybė įkurti domeną tuo pačiu vardu atsiranda tik po „karantino“ pabaigos.
89. „Karantinas“ taikomas domeno panaikinimo šio Reglamento 86.1.1 ir 86.1.3 papunkčiuose nurodytais atvejais.
90. „Karantinas“ prasideda nuo būsenos žymės „Karantinas“ atsiradimo Whois duomenų bazėje ir tęsiasi 30 kalendorinių dienų, o kai pabaigos diena yra ne darbo – baigiasi kitą po jos einančią darbo dieną. Administratorius, gavęs paskutinio domeno turėtojo raštišką prašymą, kuriame aptarnaujantis paslaugų teikėjas patvirtino prašančiojo asmens tapatybę, gali neautomatiniu būdu sutrumpinti „karantino“ trukmę. „Karantino“ tikslas – apsaugoti domeno turėtojo teises į registruotą domeno vardą, kai panaikinimo procedūra yra atlikta klaidingai (pvz., aptarnaujantis paslaugų teikėjas pateikė domeno panaikinimo paraišką DAS nesant dėl to domeno turėtojo nurodymų arba domeno turėtojas laiku neužsakė pratęsimo). Paskutinio domeno turėtojo prašymas administratoriui sutrumpinti „karantino“ trukmę reiškia patvirtinimą, kad klaidos atliekant domeno panaikinimo procedūrą nebūta. Tokiu būdu paskutinis domeno turėtojas asmeniškai atsisako suteiktos galimybės naujai įkurti domeną tuo pačiu vardu.
91. Pasibaigus „karantino“ laikotarpiui, pašalinami įrašai apie domeną iš Whois duomenų bazės, tačiau domeno įkūrimo tuo pačiu vardu leistinumas vėlinamas atsitiktiniam laikui 24 val. ribose.
92. Pašalinus įrašus apie domeną iš Whois duomenų bazės, to domeno vardas laikomas išregistruotas.
V SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
93. Administratoriui atsisakius atlikti domeno vardo registravimo procedūrą, taip pat savo valia atlikus sustabdymo arba domeno panaikinimo procedūrą, domeno turėtojas turi teisę per 7 kalendorines dienas po atitinkamo fakto pareikšti administratoriui pretenziją. Administratorius per 7 kalendorines dienas po pretenzijos gavimo privalo pateikti domeno turėtojui motyvuotą atsakymą. Jei domeno turėtojas nesutinka su administratoriaus motyvais, konstatuojamas kilęs ginčas.
94. Ginčai sprendžiami:
94.1. Ad hoc arbitražu, ginčo šalims sudarius susitarimą perduoti ginčo sprendimą jų sudarytam arbitražui. Tokiu atveju domeno turėtojas ir administratorius skiria po vieną savo arbitrą, o šiedu išsirenka trečiąjį, pirmininkausiantį sprendžiant ginčą.
94.2. Pagal domeno turėtojo ieškinį nuolatinei arbitražo institucijai, ginčo šalims sudarius arbitražinį susitarimą.
94.3. Pagal domeno turėtojo ieškinį bendrosios kompetencijos teismui.
95. Ginčai tarp domeno turėtojo ir kitų asmenų dėl teisių į registruoto vardo domeną, jo naudojimo ar turinio, sprendžiami norminių teisės aktų nustatyta tvarka. Ginčo šalys yra domeno turėtojas ir asmuo, manantis, jog domeno turėtojas pažeidė jo teises (administratorius nėra ginčo šalis). Pagal nusistovėjusią pasaulinę praktiką, ginčo šalims rekomenduojama, kiek tai neprieštarauja norminiams teisės aktams, tokio pobūdžio ginčus spręsti nuolatinėje arbitražo institucijoje, patvirtinusioje alternatyvaus ginčų, kylančių dėl domenų, nagrinėjimo procedūrą (angl. Alternative Dispute Resolution Procedures).
96. Šis Reglamentas neapima administratoriaus vidaus procedūrų ir priemonių, susijusių su darbo organizavimu, informacine sauga, incidentų tyrimu, informacijos skelbimu administratoriaus interneto svetainėje ir kitų funkcijų vykdymu. Be to, šiame Reglamente neapibrėžtos vienkartinės procedūros, turinčios ypatumų dėl teisės taikymo aktų vykdymo ar kitų priežasčių.
97. Domenuose įkurtų žemesnio lygio domenų (trečiojo, ketvirtojo ir t. t.) vardai Whois duomenų bazėje neregistruojami. Jų įkūrimo tvarką nusistato patys domenų turėtojai, atsižvelgdami į šio Reglamento principus ir reikalavimus. Žemesnio lygio domenai perleidimo, perdavimo ir perėmimo atvejais seka paskui domeną, o panaikinimo atveju – panaikinami kartu su domenu, kuriame yra įkurti.
98. Asmenims, pageidaujantiems įkurti domeną ar įgyti teises į registruoto vardo domeną neatskleisto tarpininkavimo sąlygomis (kai nominalus domeno turėtojas nesutampa su tikruoju), tenka rizika, susijusi su tuo, jog teises į registruoto vardo domeną įgyja neatsiskleidęs tarpininkas. Tokiu atveju pirma paminėti asmenys negali kreiptis į administratorių ar aptarnaujantį paslaugų teikėją dėl paslaugų teikimo, taip pat neturi teisės savarankiškai, be Whois duomenų bazėje nurodyto nominalaus domeno turėtojo išreikštos valios, įgyvendinti teises į domeną.
99. Šis Reglamentas priimtas po konsultacijų su paslaugų teikėjais, apibendrinus nusistovėjusią praktiką. Reglamento autentiškas tekstas skelbiamas viešai administratoriaus interneto svetainėje .pdf formatu, be to, .html formatu teikiamas informacinis variantas su komentarais. Administratoriaus komentarai nėra šio Reglamento dalis, todėl gali būti šalinami, keičiami arba pildomi bet kuriuo metu, priklausomai nuo gaunamų paklausimų. Jei keičiami arba pildomi atskiri šio Reglamento punktai, paskelbiama aktuali esamos redakcijos versija, o jei šis Reglamentas keičiamas iš esmės – paskelbiama nauja redakcija. Pakeitimai ir paildymai įtraukiami į šio Reglamento tekstą, kuris skelbiamas administratoriaus interneto svetainėje nurodant esamos redakcijos versiją (pvz., 2.1, 2.2 ir t. t.). Išdėstant naujos sandaros Reglamento tekstą arba pasikeitus daugiau kaip pusei šio Reglamento punktų, administratoriaus interneto svetainėje paskelbiama nauja redakcija (pvz., 3.0).
100. Šio Reglamento principai, reikalavimai ir sąlygos taikomi visoms procedūroms, atliekamoms nuo 2014 rugsėjo 15 d. Nuo tol ankstesnis .lt domeno procedūrinis reglamentas (2009 m. lapkričio 1 d. red. 1.2) netenka galios.