Raskite .lt domeną

Kokią informaciją būtina skelbti interneto svetainėje?

.lt domeno administratorius ypatingą dėmesį skiria užsakovų informavimui, kadangi administracinių, procedūrinių ir techninių paslaugų, susijusių su domenų įkūrimu ir (ar) valdymu, teikimas turi daug ypatumų. Kita vertus, .lt domeno procedūriniame reglamente (toliau – Reglamentas) informavimo požiūriu nėra nieko naujo ar netikėto, tik sukonkretinami ir pritaikomi galiojantys teisės aktų reikalavimai. Yra teisės aktų reikalavimų dėl identifikavimo ir kontaktinių duomenų skelbimo (pvz., Civilinio kodekso 2.44 str., Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 str. 1 d., Vyriausybės 2003 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 290 patvirtintos Viešo naudojimo kompiuterių tinkluose neskelbtinos informacijos kontrolės ir ribojamos viešosios informacijos platinimo tvarkos 8 p. ir kt.). Civilinio kodekso 6.719 str. 1 d. įtvirtinta bendroji norma: „Prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį“. Pažymėtina, kad ši prievolė galioja teikiant paslaugas tiek vartotojui, tiek verslo subjektui. Specialius reikalavimus informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, pateikimui nustato Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016 / 679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Ką skelbti?

Skelbtina informacija:
• nuoroda į .lt domeno administratoriaus interneto svetainėje skelbiamą Reglamentą. Užsakovas turi turėti galimybę susipažinti su Reglamento turiniu, be to, turi patvirtinti Reglamento taikymo privalomumą (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-47 p., P-28.4 p.);
• paslaugų teikėją identifikuojantys duomenys pagal taikytinus teisės aktus (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-47.1), įskaitant kontaktus. Taikant Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 str. 1 d., paslaugų teikėjai turėtų skelbti šią informaciją apie save: pavadinimą (vardą ir pavardę, jei paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo), buveinės adresą (gyvenamosios vietos adresą, jei paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo), kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, tarp jų elektroninio pašto adresą, registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie paslaugų teikėją, jo registracijos numerį ar panašią identifikavimo priemonę tame registre (jei paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo) arba individualios veiklos įregistravimo pažymos numerį (jei paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo), pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą (jei paslaugų teikėjas yra šio mokesčio mokėtojas);
• informacija apie domenus ir procedūras (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-47.2–P-47.4 p.). Bendrosios domenų įkūrimo tvarkos, reikalavimų domeno vardui, leidžiamų procedūrų ir jų atlikimo sąlygų, teisių į registruoto vardo domeną galiojimo terminų išaiškinimas atitinka Civilinio kodekso 6.719 str. 1 d. reikalavimus;
• paslaugų teikimo tvarka ir kainos (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-47.5 p.). Šios informacijos paskelbimas atitinka Civilinio kodekso 6.719 str. 1 d. reikalavimus;
• informacija apie duomenų tvarkymą (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-47.6 p.). Paslaugų teikėjai veikia kaip .lt domeno administratoriaus įgalioti duomenų tvarkytojai ta apimtimi, kuria užsakovų asmens duomenis tvarko DAS (t. y. Domenų administravimo sistemoje). Todėl užsakovas turi būti informuotas apie tai, jog įkurdamas domeną jis kartu išreiškia valią, kad jam būtų teikiamos administratoriaus paslaugos ir dėl to jo duomenys teikiami ir tvarkomi DAS .lt domeno privatumo politikoje nustatyta tvarka (interneto svetainėje gali būti pateikta nuoroda šį dokumentą). Kita vertus, tvarkydami užsakovų asmens duomenis savo informacinėse sistemose, paslaugų teikėjai veikia kaip savarankiški duomenų valdytojai. Šiuo atveju užsakovui fiziniam asmeniui turi būti pateikta informacija, numatyta Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 13 str., pvz., paslaugų teikėjui interneto svetainėje skelbiant savo privatumo politiką.
Atkreiptinas dėmesys į papildomus informavimo reikalavimus, kai sudaromos nuotolinės paslaugų sutartys su vartotojais (žr., pvz., Civilinio kodekso 6.228-7 str.).
Prieš teikiant užsakymą, užsakovui turi būti išaiškintos konkrečios jo inicijuojamos ar užsakomos procedūros atlikimo sąlygos (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-48 p.). Vykdant šį reikalavimą privaloma atsižvelgti į Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 9 str. nuostatas.
Statusui patvirtinti, .lt domeno administratorius siūlo paslaugų teikėjams neatlygintinai naudotis įregistruotu prekių ženklu „Akredituotas paslaugų teikėjas“, išdėstant jį neiškraipytą savo interneto svetainėje.

Kaip skelbti?

Atsižvelgiant į pirma paminėtų teisės aktų nuostatas, skirtini šie pagrindiniai informacijos skelbimo reikalavimai:
• nuolatinumas, pvz., informacijos paskelbimas reprezentacinėje interneto svetainėje;
• lengvas pasiekiamumas, pvz., informacijos paskelbimas interneto svetainės tituliniame puslapyje, be pernelyg ilgo slinkimo į apačią;
• įskaitomumas, pvz., informacijos paskelbimas lengvai įskaitomu šriftu (t. y. įprastais rašmenimis, ne mažesniu kaip 12 pt dydžiu) kontrastiškame fone;
• aiškumas, t. y. informacijos pateikimas suprantama kalba, kiek įmanoma paprastai ir nedviprasmiškai.