Raskite .lt domeną

Kokią informaciją būtina skelbti interneto svetainėje?

 Kokią informaciją paslaugų teikėjai privalo skelbti interneto svetainėje?

.lt domeno administratorius ypatingą dėmesį skiria užsakovų informavimui, kadangi administracinių, procedūrinių ir techninių paslaugų, susijusių su domenų įkūrimu ir (ar) valdymu, teikimas turi daug ypatumų.

.lt domeno procedūriniame reglamento (toliau – Reglamentas) priede „Paslaugų teikėjai“ numatytas su informavimu susijęs išsamumo principas.

Paslaugų teikėjai privalo suteikti užsakovams būtiną, teisingą ir visapusišką informaciją, galinčią turėti įtakos užsakovų apsisprendimui dėl procedūrų užsakymo ar inicijavimo, taip pat pranešti administratoriui apie reikšmingas aplinkybes, susijusias su vykdoma veikla (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-5.3.).

Paslaugų teikėjas, pasirašydamas Akreditavimo sutartį su .lt domeno administratoriumi įsipareigoja užtikrinti savo interneto svetainės, skirtos užsakovams aptarnauti ir informuoti juos apie teikiamas paslaugas, nepertraukiamą veikimą.

Paslaugų teikėjo interneto svetainėje turi būti lengvai, be registravimosi, randama vieša žemiau nurodyta informacija arba pateikta nuoroda į tokią informaciją (Reglamento priedo „Paslaugų teikėjai“ P-6.2.1, P-49):

  1. paslaugų teikėją identifikuojantys duomenys;

LR Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 str. numatyta, kokius duomens paslaugos teikėjas turi pateikti:
• paslaugos teikėjo pavadinimą (jei paslaugos teikėjas yra fizinis asmuo, – šio asmens vardą ir pavardę);
• paslaugos teikėjo buveinės adresą (jei paslaugos teikėjas yra fizinis asmuo, - jo gyvenamosios vietos adresą);
• paslaugos teikėjo duomenis ryšiui palaikyti, tarp jų elektroninio pašto adresą;
• pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodą, jeigu paslaugos teikėjas yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas;
• registrą, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie paslaugų teikėją, jo registracijos numerį ar panašią identifikavimo priemonę tame registre (jei paslaugų teikėjas yra juridinis asmuo) arba individualios veiklos įregistravimo pažymos numerį (jei paslaugų teikėjas yra fizinis asmuo);
• apie paslaugos teikėjo veiklą prižiūrinčią instituciją: šios institucijos pavadinimą, buveinės adresą ir duomenis ryšiui palaikyti, kai teisės aktai, išskyrus šį įstatymą, vertimąsi tam tikra veikla paveda prižiūrėti konkrečiai priežiūros institucijai.

  1. aiški informacija apie siūlomas paslaugas ir kainas;

Civilinio kodekso 6.719 str. numatyta, kad prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį.

LR Informacinės visuomenės paslaugų įstatymo 6 str. numatyta, kad paslaugų teikėjai informacinės visuomenės paslaugų kainas turi nurodyti aiškiai ir nedviprasmiškai, taip pat nurodyti, ar į jas įskaičiuoti mokesčiai ir pristatymo išlaidos.

  1. asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo nuostatos. Užsakovas turi būti informuotas apie tai, jog įkurdamas domeną jis kartu išreiškia valią, kad jam būtų teikiamos administratoriaus paslaugos ir dėl to DAS teikiami ir tvarkomi jo duomenys, kurie .lt domeno privatumo politikoje nustatyta apimtimi skelbiami „Whois“ duomenų bazėje.

Specialius reikalavimus informacijos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, pateikimui nustato Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. balandžio 27 d. reglamentas (ES) 2016 / 679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Užtikrinant registro skaidrumą, WHOIS skelbiami šie registro duomenys apie fizinių asmenų .lt antro lygio domenus (.lt domeno privatumo politikos 17 p.):
• .lt antro lygio domeno vardas, aktualioji domeno būsena, paskutinio įkūrimo laikas ir termino pabaiga;
• informacijos apie domeną atnaujinimo registre laikas;
• domeno turėtojo asmens duomenys neskelbiami, tačiau DAS sudaroma galimybė domeno turėtojui nusiųsti žinutę elektroniniu paštu;
• techniniai kontaktai (juridinio asmens pavadinimas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris), jei domeno turėtojas techniniu kontaktu pasirinko ir nurodė juridinį asmenį; jei domeno turėtojas techniniu kontaktu paskyrė techninį atstovą (fizinį asmenį), jo asmens duomenys neskelbiami;
• aptarnaujančio paslaugų teikėjo pavadinimas (jei juridinis asmuo) / vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo), interneto svetainės adresas ir elektroninio pašto adresas;
• domeno pasiekiamumui skirtų domenų vardų sistemos serverių adresai;
• domenų vardų sistemos saugos plėtinio (DNSSEC) DS įrašai (jei nurodyti).

Duomenų subjektųi asmens duomenys WHOIS neskelbiami, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas išreiškė valią skelbti savo asmens duomenis. Tokiu valios išreiškimu, be kita ko, laikomi akreditavimasis individualiu paslaugų teikėju, domeno turėtojo nustatymai DAS paskyroje dėl jo asmens duomenų prieinamumo WHOIS peržiūrai, asmenvardžio nurodymas .lt antro lygio domeno varde arba juridinio asmens pavadinime, kurie pagal savo pobūdį yra vieši (.lt privatumo politikos 18 p.).

Kokią informaciją rekomenduojama paslaugų teikėjams skelbti interneto svetainėje?

  1. Statusui patvirtinti, .lt domeno administratorius siūlo paslaugų teikėjams neatlygintinai naudotis įregistruotu prekių ženklu „Akredituotas paslaugų teikėjas“, išdėstant jį neiškraipytą savo interneto svetainėje (Akreditavimo sutarties 21.2 p.).
Akredituotas paslaugų teikėjas logotipai

Logotipų archyvas parsisiųsti

  1. Atsižvelgiant į tai, kad Užsakovas turi turėti galimybę susipažinti su Reglamento turiniu, be to, turi patvirtinti Reglamento taikymo privalomumą, rekomenduotina paslaugų teikėjo internetiniame puslapyje pateikti nuorodą į .lt domeno administratoriaus interneto svetainėje skelbiamą Reglamentą.